Lejremodel 2,0

Lejremodel 2.0

Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af kommunale idrætshaller i Lejre Kommune.

Besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2013.

Vision og mål for Lejre-hallerne

Lejre-hallerne i front for mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv. Et

nytænkende bidrag til Lejre Kommunes strategi og bosætning.

Med målene

 •  at der er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne
 •  at der iværksættes flere initiativer i og omkring hallerne inden for sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur
 •  at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt
 • at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker
 •  at der er gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold "Modellen"
 •  har et fremadrettet og dynamisk udviklingsperspektiv, hvor hovedbestyrelse og brugerråd arbejder med udvikling snarere end med daglig drift
 • understøtter en veldefineret og klar indflydelseskompetence for henholdsvis hovedbestyrelse, brugerråd og ledende halinspektør
 • forankres i decentralt og gensidigt ejerskab hos brugere, hovedbestyrelse, brugerråd og ledende halinspektør 

Betinget delegation

Fordelingen af kompetencer og motivation til stærkt samarbejde hviler på princippet om tydelig brugerindflydelse og stærkt gensidigt samarbejde via betinget delegation.

Lejre Kommune delegerer ansvar for drift og udvikling af Lejre Kommunes

haller til ledende halinspektør netop således og betinget af, at ledende halinspektør

i årlig aftale og i løbende samarbejde opnår enighed om mål, rammer og

principper med hovedbestyrelsen for Lejre-hallerne. Dette kræver, at hovedbestyrelse og ledende halinspektør udvikler et stærkt og tillidsfuldt samarbejde.

 

Rolle- og kompetencefordeling

 •  Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør indgår i en professionel arbejdsdeling
 •  Ledende halinspektør har budgetansvar over for Lejre Kommune
 •  Ledende halinspektør og dennes medarbejdere varetager den daglige service
 •  Hovedbestyrelsen godkender mål, principper og driftsrammer inden for de af Kommunalbestyrelsen afsatte rammer.
 •  Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør udarbejder i fællesskab en årlig drifts- og udviklingsplan for hallerne
 •  Hovedbestyrelsens årlige dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid placeres strategisk i forhold til vedtagelse af kommende års budget. Dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid kan desuden holdes efter behov.

Lejre Kommunes administration indkalder til dialogmøderne.

 • Hovedbestyrelsen er sammensat af en repræsentant fra hver idrætshals brugerråd, en medarbejderrepræsentant samt en skoleder som repræsentant for Lejre Kommunes skoler.

Valg af den første hovedbestyrelse sker ved at de nuværende halbestyrelser udpeger en repræsentant. I Bramsnæsvig Hallen udpeges en fra brugerrådet.

Der udpeges desuden en suppleant for hvert hovedbestyrelsesmedlem.

 •  Ledende halinspektør deltager i alle hovedbestyrelsesmøder, med taleret og uden stemmeret
 •  Ledende halinspektør varetager sekretærfunktion for hovedbestyrelsen
 •  Hovedbestyrelsen varetager valg af brugerrådene. Brugerne i den enkelte hal vælger ved gennemskuelig og åben proces eget brugerråd.
 •  Udvalget for Kultur & Fritid forventer, at brugerrådene får kompetencer,der befordrer lokal aktivitet.
 •  Hovedbestyrelsen udarbejder kompetencefordelingsplan mellem hovedbestyrelsen og brugerråd.
 •  Der etableres ét budget for Lejre Kommunes haller. Brugerrådenes økonomi uddelegeres fra Hovedbestyrelsens budget.
 •  Dispensationsansøgninger sendes til hovedbestyrelsen, som behandler disse og indstiller til Udvalget for Kultur & Fritid.
 • På grund af lovkrav om udbud ved ydelser som overstiger 500.000 kr. over 4 år, bortfalder den nuværende dispensation til Lejre Hallen ved udgangen af 2013.
 •  Økonomien vil i 2013 være uændret.
 • Energibudgettet er fra 2013 centralt placeret, som det er gældende for alle andre virksomheder.

 

 • I forbindelse med udarbejdelse af budget 2014 drøftes ønsket om, at en større del af de aktivitetsbaserede indtægter, herunder reklameindtægter, skal tilfalde den enkelte hal.

 

 •  Hovedbestyrelsen har ret til indsigt i al budget- og regnskabsmateriale vedr. hallerne.
 • Alle henvendelser fra hovedbestyrelsen til Lejre Kommunes administration, sendes via ledende halinspektør.
 •  Administrationen udarbejder procedurer for henvendelser.
 •  Ledende halinspektør og dennes medarbejdere er ansat af Lejre Kommune
 •  Alle større investeringer sendes til høring i hovedbestyrelsen.
 •  Lejremodel 2.0 evalueres efter 1 år i forbindelse med dialogmøde.

Kompetenceoversigt

Hovedbestyrelsen:

 • · Hovedbestyrelsen godkender mål, principper og driftsrammer inden for deaf Kommunalbestyrelsen afsatte rammer.
 • · varetager valg af brugerråd. 
 • · udarbejder kompetencefordeling mellem Hovedbestyrelsen og brugerråd. 
 • · Behandler dispensationsansøgninger og indstiller til Udvalget for Kultur & Fritid.
 • · Har ret til indsigt i al budget- og regnskabsmateriale vedr. hallerne.
 • · Henvendelser fra hovedbestyrelsen om drift sendes via ledende halinspektør.

Lejre Kommunes administration – ledende halinspektør:

 • · Har ansættelsesansvar.
 • · Ledende halinspektør modtager alle henvendelser om drift fra hovedbestyrelsen.
 • · Udarbejder procedurer for henvendelser fra hovedbestyrelsen vedr. drift
 • · Har budgetansvar over for Lejre Kommune.
 • · Ledende halinspektør og dennes medarbejdere varetager den daglige service/drift.
 • · Deltager i alle hovedbestyrelsesmøder, med taleret og uden stemmeret
 • · Er sekretær for hovedbestyrelsen.

 

 

Tanker om "Lejremodeller"

Det er ganske vidst”

En offentlig og privat virksomhed aftalte at dyste i kaproning i en otter.
Begge mandskaber trænede længe, og da dagen kom, var begge hold "fit for fight".
Men de private vandt med et forspring på en hel kilometer.
Moralen røg helt i bund hos den offentlige virksomhed, og den øverste ledelse besluttede, at næste år skulle man vinde.
Der blev nedsat en projektgruppe til at undersøge problemet. Gruppen fandt efter mange undersøgelser ud af, at de private helt uhørt havde syv mand til at ro og en mand til at styre, mens de offentlige havde syv mand til at styre og en mand til at ro.
I denne tilspidsede krisesituation viste ledelsen betydelig handlekraft. De fik straks fat i et konsulentfirma til at undersøge det offentliges struktur, og eksperterne kom efter mange måneders arbejde til den konklusion, at der var for mange til at styre og for få til at ro.
På baggrund af konsulentrapporten blev der staks foretaget ændringer i holdopstillingen. Man havde nu fire styrmænd, to overstyrmænd, en styreleder og en roer. Af motivationshensyn indførte man desuden pointsystem for roeren - vi må udvide hans arbejdsområde og give ham mere ansvar sagde ledelsen.

Året efter vandt de private med et forspring på to kilometer.
Den offentlige virksomhed fyrede roeren på grund af det dårlige resultat, men udbetalte dog bonus til ledelsen i erkendelse af det store arbejde, som var blevet udført.
Der blev udfærdiget en ny analyse fra konsulentfirmaet, som konkluderede, at man havde valgt den rigtige taktik, og at motivationen også var i orden, og dermed måtte det være materialet, der skulle rettes op.
I dag er den offentlige virksomhed ved at udvikle en ny bådtype...

God sejltur!

Med venlig hilsen

Karsten Jeppesen